വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകൾ

മെട്രോ ജേണൽ മാട്രിമോണിയലിലേക്ക് വന്ന വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകളാണ് ചുവടെ. നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രപ്പോസലുകൾ അയക്കാം. ഈ മാട്രിമോണിയലിന്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും പെൺകുട്ടികൾക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായിരിക്കും.  അതിനായി താഴെയുള്ള വാട്‌സാപ്പ് ചിഹ്നത്തിൽ

Read more

വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകൾ

മെട്രോ ജേണൽ മാട്രിമോണിയലിലേക്ക് വന്ന വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകളാണ് ചുവടെ. നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രപ്പോസലുകൾ അയക്കാം. ഈ മാട്രിമോണിയലിന്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും പെൺകുട്ടികൾക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായിരിക്കും.  അതിനായി താഴെയുള്ള വാട്‌സാപ്പ് ചിഹ്നത്തിൽ

Read more

വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകൾ

മെട്രോ ജേണൽ മാട്രിമോണിയലിലേക്ക് വന്ന വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകളാണ് ചുവടെ. നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രപ്പോസലുകൾ അയക്കാം. ഈ മാട്രിമോണിയലിന്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും പെൺകുട്ടികൾക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായിരിക്കും.  അതിനായി താഴെയുള്ള വാട്‌സാപ്പ് ചിഹ്നത്തിൽ

Read more

വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകൾ 03.08.2020

മെട്രോ ജേണൽ മാട്രിമോണിയലിലേക്ക് വന്ന വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകളാണ് ചുവടെ. നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രപ്പോസലുകൾ അയക്കാം. ഈ മാട്രിമോണിയലിന്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും പെൺകുട്ടികൾക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായിരിക്കും.  അതിനായി താഴെയുള്ള വാട്‌സാപ്പ് ചിഹ്നത്തിൽ

Read more

വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകൾ 02.08.2020

മെട്രോ ജേണൽ മാട്രിമോണിയലിലേക്ക് വന്ന വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകളാണ് ചുവടെ. നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രപ്പോസലുകൾ അയക്കാം. ഈ മാട്രിമോണിയലിന്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും പെൺകുട്ടികൾക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായിരിക്കും.  അതിനായി താഴെയുള്ള വാട്‌സാപ്പ് ചിഹ്നത്തിൽ

Read more

വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകൾ

മെട്രോ ജേണൽ മാട്രിമോണിയലിലേക്ക് വന്ന വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകളാണ് ചുവടെ. നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രപ്പോസലുകൾ അയക്കാം. ഈ മാട്രിമോണിയലിന്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും പെൺകുട്ടികൾക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായിരിക്കും.  അതിനായി താഴെയുള്ള വാട്‌സാപ്പ് ചിഹ്നത്തിൽ

Read more

വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകൾ 31.07.2020

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 ഹിന്ദു, ഈഴവ യുവാവ്. പേര്: സന്തോഷ്. വയസ്സ്: 32. ഉയരം: 170. വിദ്യാഭ്യാസം: +2 and ITI മലമ്പുഴ. സ്ഥലം: പാലക്കാട്.

Read more

വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകൾ 30.07.2020

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 ദീനിയും സൽസ്വഭാവിയുമായ മുസ്ലിം യുവതി. വയസ്സ്: 26. ആദ്യ വിവാഹം. സൗന്ദര്യം: ഇരുനിറം. വിദ്യാഭ്യാസം (ഇപ്പോൾ താൽക്കാലി ടീച്ചർ). സാധാരണ കുടുംബം.

Read more

വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകൾ 29.07.2020

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 സുന്നി യുവാവ്, ആദ്യ വിവാഹം. *പേര്: സിജാറലി.* വയസ്സ്: 34. ഉയരം: 1.68 സെ.മി. കളർ: ഇരുനിറം. വിദ്യാഭ്യാസം: എസ് എസ്

Read more

വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകൾ 28.07.2020

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 ഹിന്ദു ഈഴവ യുവാവ്. പേര്: സുമേഷ് സോമൻ. 33 വയസ്സ്. ജോലി: കൂലിപ്പണി. സ്ഥലം: കൂത്താട്ടുകുളം, എറണാകുളം ജില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 8590785656.

Read more