പ്രളയബാധിതകർക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച 10,000 രൂപ ഇന്നോ നാളെയോ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തും

  • 6
    Shares

പ്രളയ ദുരിതബാധിതകർക്ക് സർക്കാർ നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച 10,000 രൂപ ഇന്നോ നാളെയോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ എത്തിച്ചേരും. ദുരിതബാധിതർക്ക് കൈമാറുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്തെ പതിനാല് ജില്ലാ കലക്ടർമാർക്കും സർക്കാർ തുക കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

എറണാകുളം ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് 98 കോടിയും ആലപ്പുഴ കലക്ടർക്ക് 47 കോടിയും തൃശ്ശൂർ കലക്ടർക്ക് 32 കോടിയും കൈമാറി. താലൂക്ക് തലത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി കലക്ടർമാർ തുക തഹസിൽദാർമാരുടെ ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഈ തുക മാറ്റിത്തുടങ്ങി. അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ചാലുടൻ തുക കൈമാറിത്തുടങ്ങും.


Nishikanth padoor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *