ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ 1000 രൂപയുടെ വർധനവ്; സ്വർണവില കുതിക്കുന്നു

  • 12
    Shares

രാജ്യത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്. ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ആയിരം രൂപയുടെ വർധനവാണ് പവന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ 23760 രൂപയാണ് ഒരു പവന്റെ വില

എട്ട് ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 24160 രൂപയായതാണ് ഇതുവരെയുള്ള റെക്കോർഡ് വില. ഒക്ടോബർ 1ന് 22760 രൂപയായിരുന്ന സ്വർണവിലയാണ് 27 ആകുമ്പോൾ 23760ൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *