കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം: വലിയ യാത്രാ വിമാനത്തിന്റെ പരീക്ഷണ പറക്കൽ നടന്നു

  • 8
    Shares

കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വലിയ യാത്രാ വിമാനം പറത്തിയുള്ള പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. കൊമേഴ്‌സ്യൽ ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിശോധനാ പറക്കൽ. ഇരുന്നൂറോളം യാത്രക്കാരെ കയറ്റാവുന്ന എയർ ഇന്ത്യയുടെ ബോയിംഗ് 737 വിമാനമാണ് പരീക്ഷണ പറക്കലിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ആദ്യമായാണ് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വലിയ വിമാനമിറക്കി പരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതോടെ വിമാനത്താവളം വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയാകും. ശേഷം സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ യോഗം ചേരും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *