വൈദ്യുതി ചാർജിൽ ഷോക്കടിക്കും; വൈദ്യുതി നിരക്കും ഫിക്‌സഡ് ചാർജും വർധിപ്പിക്കും

  • 5
    Shares

വീടുകളിലെ വൈദ്യുതി നിരക്കും ഫിക്‌സഡ് ചാർജും വർധിപ്പിക്കാൻ വൈദ്യുതി ബോർഡ് ശുപാർശ മുന്നോട്ടുവെച്ചു. റഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ മുന്നിൽ വെച്ച ശുപാർശയിൽ യൂനിറ്റിന് 10 പൈസ മുതൽ 80 പൈസ വരെ വർധിപ്പിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

വീടുകളുടെ ഫിക്‌സഡ് ചാർജ് സിംഗിൾ ഫേസ്, ത്രീ ഫേസ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി തിരിക്കും. സിംഗിൾ ഫേസിനെ 150 യൂനിറ്റ് വരെ, 150 യൂനിറ്റിന് മുകളിൽ എന്ന് രണ്ടായി വിഭജിക്കും. 150 യൂനിറ്റ് വരെയുള്ളവർക്ക് ഈ വർഷം 75 രൂപയും അടുത്ത വർഷം 100 രൂപയായും വർധിപ്പിക്കും

സിംഗിൾ ഫേസിന് 30 രൂപയായിരുന്നു ഫിക്‌സഡ് ചാർജ്. ത്രീ ഫേസിൽ 150 യൂനിറ്റ് വരെയുള്ളവർക്ക് ഈ വർഷം 90 രൂപയായും അടുത്ത വർഷം 100 രൂപയായും ഫിക്‌സഡ് ചാർജ് വർധിപ്പിക്കും. 150 യൂനിറ്റിന് മുകളിൽ ഈ വർഷം 130 രൂപയായും അടുത്ത വർഷം 160 രൂപയായും വർധിക്കും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *