പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന റോഡുകളുടെ പുനർനിർമാണത്തിന് ആയിരം കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു

  • 7
    Shares

സംസ്ഥാനത്ത് പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന റോഡുകളുടെയും പാലങ്ങളുടെയും പുനർനിർമാണത്തിന് ആയിരം കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ അറിയിച്ചു. പത്ത് കോടി രൂപയുടെ ജോലികൾ ജനുവരിയിൽ പൂർത്തിയാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു

റോഡ് ചെളിയിൽ താഴാത്ത വിധത്തിലുള്ള നിർമാണ രീതിയാകും പരീക്ഷിക്കുക. റോഡ് നിർമാണത്തിന് പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും പരിശോധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *