കേരളം വീണ്ടും രാജ്യത്ത് ഒന്നാം നമ്പർ; നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്നത് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷം

പബ്ലിക് അഫയേർസ് ഇന്റക്‌സ് 2018 പട്ടികയിൽ മികച്ച ഭരണ നേട്ടങ്ങളുമായി കേരളം ഒന്നാമത്. ഇത് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷമാണ് പട്ടികയിൽ കേരളം ഒന്നാമത് എത്തുന്നത്. 2016, 2017

Read more