ഇനിയും തുടങ്ങാത്ത ജിയോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ പദവി

കേന്ദ്രമാനവ വിഭവ ശേഷി മന്ത്രാലയം ഇന്നലെ ആറ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ശ്രേഷ്ഠ പദവി ഇറക്കിയ ഉത്തരവിൽ ഇനിയും തുടങ്ങാത്ത സ്ഥാപനവും. മുകേഷ് അംബാനിയുടെ ജിയോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രഖ്യാപനം

Read more