നിപ പ്രതിരോധം: സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ വൈറോളജിയുടെ ആദരം

നിപ വൈറസ് ബാധയെ വിജയകരമായി പ്രതിരോധിച്ചതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ആദരം. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ വൈറോളജിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ ആദരിച്ചത്. അമേരിക്കയിലെ ബാൾട്ടിമോറിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി

Read more