ഫോർമാലിൻ ചേർത്ത് കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തിയ 4000 കിലോ ചെമ്മീൻ പിടികൂടി

വാളയാറിൽ കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തുകയായിരുന്ന രാസവസ്തു കലർന്ന മീൻ പിടികൂടി. ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് ഫോർമാലിൻ എന്ന രാസവസ്തു കലർത്തി 4000 കിലോ ചെമ്മീനാണ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗം പിടികൂടിയത്. പ്രാഥമിക

Read more