സിപിഐ സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയായി: തിരുവനന്തപുരം സി ദിവാകരൻ; പട്ടികയിൽ രണ്ട് സിറ്റിംഗ് എംഎൽഎമാർ

ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലെ സിപിഐ സ്ഥാനാർഥികളെ തീരുമാനിച്ചു. ഇന്ന് ചേർന്ന സിപിഐ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ യോഗത്തിലാണ് സ്ഥാനാർഥികളെ തീരുമാനിച്ചത്. സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയിൽ രണ്ട് സിറ്റിംഗ് എംഎൽഎമാർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Read more