ട്രെയിനിൽ തൂങ്ങിനിന്നു യാത്രചെയ്ത യുവാക്കൾ മതിലിൽ തലയിടിച്ചു മരിച്ചു

ട്രെയിനിന്റെ വാതിലിൽ തൂങ്ങിനിന്നു യാത്രചെയ്ത യുവാക്കൾ മതിലിൽ തലയിടിച്ചു മരിച്ചു. ചെന്നെയിലെ സെന്റ തോമസ് മൗൺഡ് സ്റ്റേഷനു സമീപമാണ് സംഭവം. ആളുകൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ സബർബൻ ട്രെയിനിന്റെ

Read more